Regulamin imprezy

WHISKY LIVE WARSAW 2016

14 – 15 października 2016 – Courtyard by Marriott Warsaw Airport, Żwirki i Wigury 1

 

 1. Organizatorem imprezy „Whisky Live Warsaw” („Impreza”) jest firma Tudor House z siedzibą w Warszawie, ul. Ludwinowska 1/37, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000041973, NIP 5221000403 („Organizator”).
 2. Whisky Live Warsaw w pełni promuje i wspiera odpowiedzialne spożycie alkoholu wśród wszystkich gości festiwalu.
 3. Zachęcamy, aby goście jedli przed i w czasie wydarzenia.
 4. Rekomendujemy również, aby goście pili dużo wody pomiędzy kolejnymi degustacjami alkoholu oraz robili regularne przerwy w trakcie degustacji.
 5. Organizator zapewnia darmową wodę podczas wydarzenia.W ramach zapewnienia właściwej oprawy festiwalu Whisky Live Warsaw, wystawcy zapewniają sobie prawo do odmowy obsługi osobom nietrzeźwym a organizator do usunięcia ich z miejsca wydarzenia bez możliwości powrotu na teren festiwalu.
 6. W ramach zapewnienia właściwej oprawy festiwalu Whisky Live Warsaw, wystawcy zapewniają sobie prawo do odmowy obsługi osobom nietrzeźwym a organizator do usunięcia ich z miejsca wydarzenia bez możliwości powrotu na teren festiwalu.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo, w połączeniu z wszystkimi innymi postanowieniami i dyrektywami, które będą uwidocznione na bilecie wstępu na Imprezę lub umieszczone na tablicy informacyjnej w miejscu Imprezy, do tego, co następuje:
  1. Odmówić wstępu posiadaczowi biletu w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa.
  2. Odmówić wniesienia na teren imprezy oraz użycia w trakcie Imprezy:
   1. kamery lub innego rodzaju sprzętu nagrywającego audio-video oraz aparatu fotograficzne go z wymienną optyką, z wyłączeniem amatorskich aparatów kompaktowych i cyfrowych o matrycy do 5 Mpix
   2. instrumentów muzycznych i jakichkolwiek innych przedmiotów i urządzeń, które mogą służyć zagłuszaniu przebiegu Imprezy lub w jakikolwiek inny sposób uniemożliwiać sprawne przeprowadzenie Imprezy zgodnie ze scenariuszem;
   3. jakichkolwiek ostrych i niebezpiecznych przedmiotów, w tym w szczególności przedmiotów szklanych, metalowych lub innych przedmiotów mogących w opinii Organizatora zostać uznane za niebezpieczne;
   4. broni lub jakichkolwiek substancji i materiałów wybuchowych mogących w jakikolwiek sposób zagrażać życiu lub zdrowiu uczestników Imprezy;
   5. flagi lub tablicy niebędącej w bezpośredni sposób związanej z Imprezą lub przekraczającej swym rozmiarem wielkość 1 m2 (wszelkiego rodzaju transparenty należy zwinąć na każde wyraźne polecenie Organizatora);
   6. siedziska składanego lub turystycznego;
   7. żywności i napojów nabytych poza terenem Imprezy;
   8. wprowadzania jakichkolwiek zwierząt na teren imprezy;
   9. wnoszenia opakowań typu butelki, słoiki, flakoniki itp. Umożliwiające uczestnikowi przelewanie do nich próbek udostępnionych na stoiskach wystawców.
 8. Osoby usiłujące wnieść na teren Imprezy wszelkie przedmioty wymienione powyżej, z wyjątkiem przedmiotów zabronionych prawem lub jakiekolwiek inne przedmioty mogące w opinii Organizatora stanowić potencjalne zagrożenie dla pozostałych uczestników Imprezy będą zobowiązane do przekazania ww. przedmiotów do płatnego depozytu na czas trwania Imprezy. W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanych bagaży lub odzieży broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, pirotechnicznych i pożarowo niebezpiecznych oraz środków odurzających i psychotropowych, członek Służb Porządkowych dokonuje ujęcia osoby, u której w przeglądanych bagażach lub odzieży stwierdzono te przedmioty i po ich odebraniu sporządza protokół z tej czynności, a następnie przekazuje tę osobę Policji wraz z odebranymi przedmiotami.
 9. Zabrania się wnoszenia i użytkowania na terenie festiwalu opakowań nieposiadających odpowiednich oznaczeń umożliwiających gromadzenie próbek tzw. „sampli” przygotowanych przez wystawców. W celu nabycia próbek i ich zabranie poza teren festiwalu możliwe jest po wcześniejszym zakupie odpowiednich opakowań w wyznaczonym miejscu na terenie festiwalu.
 10. Goście przynoszący własne opakowania, do których możliwe byłoby przelewanie udostępnionych próbek na stoiskach wystawców, proszeni będą o pozbycie się takowych opakowań pod rygorem niewpuszczenia na teren festiwalu.
 11. W czasie wydarzenia, wszelkie butelki lub inne pojemniki, zawierające alkohol, wykryte przez obsługę festiwalu będą konfiskowane; z wyjątkiem butelek przygotowanych przez organizatora.
 12. Jednorazowy koszt przekazania pojedynczego przedmiotu do depozytu wynosi 20 PLN.
 13. Organizator zastrzega sobie wyłączne prawo do odmówienia wstępu na teren Imprezy osobie naruszającej jakiekolwiek postanowienia niniejszego regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 14. W przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa Organizator ma prawo żądać, aby posiadacz biletu opuścił teren Imprezy a także podjąć odpowiednie kroki, aby żądanie zostało wykonane. Dotyczy to w szczególności sytuacji, w których uczestnik Imprezy zakłóca porządek publiczny, zachowuje się agresywnie lub niezgodnie z regulaminem Imprezy.
 15. „Uczestnik Imprezy” oznacza pełnoletnią osobę biorącą udział w Imprezie na podstawie identyfikatora, w postaci opaski umieszczonej trwale na nadgarstku, wydanego za zwrotem ważnego biletu wstępu na Imprezę.
 16. Osoba małoletnia do 18. roku życia może przebywać na Terenie Imprezy bez konieczności posiadania biletu jak również bez możliwości otrzymania identyfikatora, wyłącznie pod opieką osoby dorosłej, która przy pierwszym wejściu na teren Imprezy w punkcie informacyjnym podpisze oświadczenie o odpowiedzialności za osobę małoletnią wg wzoru opracowanego przez Organizatora. Wzór oświadczenia jest dostępny na stronie festiwalu.
 17. Zabrania się prowadzenia jakiejkolwiek działalności o charakterze komercyjnym oraz przeprowadzenia zbiórek pieniężnych podczas trwania Imprezy, bez wyraźnej pisemnej zgody Organizatora.
 18. Oficjalne programy i gadżety dotyczące Imprezy będą sprzedawane wyłącznie na Terenie Imprezy.
 19. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania, skrócenia lub zmiany scenariusza Imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia uczestników Imprezy.
 20. W razie odbycia Imprezy jedynie w części z przyczyn niezależnych od Organizatora, Organizator nie będzie zobowiązany do jakiejkolwiek rekompensaty lub odszkodowania wobec posiadacza biletu poza zwrotem całości lub części wartości biletu.
 21. W przypadku zmiany daty, miejsca lub istotnej zmiany w programie Imprezy, posiadacz biletu może zwrócić bilet przed rozpoczęciem Imprezy za zwrotem całości sumy, na jaką opiewał.
 22. W sytuacji, gdyby na mocy decyzji Organizatora został zmieniony termin Imprezy, zakupiony przez Uczestnika bilet zachowuje ważność i ma moc obowiązującą w nowym terminie Imprezy.
 23. Uczestnik Imprezy nie posiada jakichkolwiek uprawnień kontrolnych względem Organizatora z tytułu zakupionego biletu wstępu na Imprezę.
 24. Odpowiedzialność Organizatora z tytułu odwołania Imprezy ograniczona jest względem uczestnika do wysokości wartości biletu wstępu na Imprezę.
 25. Wstęp na teren Imprezy przysługuje osobie pełnoletniej posiadającej dowód tożsamości oraz Bilet, który przy pierwszym wejściu na teren Imprezy zostanie wymieniony na Identyfikator.
  Bilet wymieniany jest podczas pierwszego wejścia na obiekt na identyfikator festiwalowy. Każdorazowe wejście na teren Imprezy przysługuje tylko Uczestnikowi z nieuszkodzonym Identyfikatorem umocowanym na trwałe na ręku. „Identyfikator” oznacza identyfikator wydawany przez Organizatora przy wejściu na Teren Imprezy za zwrotem Biletu; Identyfikator będzie miał postać opaski umieszczonej na trwałe na ręce, której wzór ustala Organizator; z Identyfikatora może korzystać tylko jedna osoba; uszkodzenie lub zerwanie Identyfikatora powoduje utratę jego ważności; zakazane jest odstępowanie Identyfikatora;
 26. Zakupiony bilet stanowi indywidualną zgodę Organizatora na wstęp na Imprezę, która może być cofnięta w każdej chwili, z przyczyn związanych z koniecznością zachowania zasad bezpieczeństwa. Upoważnia to do otrzymania jedynie zwrotu całości lub części ceny wydrukowanej na bilecie, w zależności od tego czy zgodę cofnięto przed wejściem na Imprezę, czy w jej trakcie. W przypadku cofnięcia zgody, o której mowa powyżej z przyczyn zawinionych przez posiadacza biletu, zwrot ceny biletu nie przysługuje.
 27. Zakupiony bilet na Imprezę nie może być używany jakichkolwiek w akcjach reklamowych i promocyjnych (w tym w charakterze nagrody w konkursach lub loteriach), a także do jakichkolwiek innych celów komercyjnych lub handlowych osób trzecich, bez uprzedniej zgody Organizatora.
 28. Zakazuje się odsprzedaży biletu wstępu na Imprezę po cenie różnej niż wskazana na bilecie pod rygorem unieważnienia biletu bez prawa żądania zwrotu kosztów poniesionych w związku z jego zakupem.
 29. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Osoba, która zakupiła bilet na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni  zwrócić go bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
 30. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za jakiekolwiek przedmioty wniesione przez uczestników na teren Imprezy, które nie zostały oddane do depozytu.
 31. Zabrania się prezentowania w trakcie trwania Imprezy jakichkolwiek haseł okrzyków prowokujących lub nawołujących do zakłócenia porządku i bezpieczeństwa, mogących stanowić zarzewie konfliktu, obraźliwych lub poniżających inne osoby z uwagi na ich płeć, rasę, wyznanie, wiek, przekonania, poglądy polityczne, orientację seksualną, przynależność do którejś z subkultur, sympatie sportowe lub z jakiegokolwiek innego powodu.
 32. Zabronione jest tarasowanie i zastawianie w jakikolwiek sposób wyjść i dróg ewakuacyjnych, dróg dojazdowych dla służb ratowniczych oraz hydrantów i innych urządzeń niezbędnych w przypadku prowadzenia akcji ratowniczej lub gaśniczej podczas Imprezy.
 33. Biorąc udział w Imprezie Uczestnik wyraża zgodę na korzystanie przez Organizatora z wizerunku utrwalonego w związku z realizacją Imprezy oraz przenosi na Organizatora w zakresie nieograniczonym czasowo i terytorialnie wszelkie prawa do korzystania i rozporządzania wizerunkiem Uczestnika i jego nagraniami (fotograficznymi, audiowizualnymi, dźwiękowymi) zarejestrowanymi w związku z Imprezą.
 34. Biorąc udział w Imprezie uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz zobowiązany jest stosować się do wszelkich poleceń służby porządkowej i informacyjnej, oraz obsługi Imprezy i przedstawicieli Organizatora.
 35. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Organizatora.
 36. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.
 37. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje do momentu oficjalnego zakończenia Imprezy przez Organizatora.

 

 

Warszawa, dnia 14 października 2016